سیاستهای اقتصادی حکومت از منظر قرآن وحدیث
49 بازدید
محل نشر: مجله دانشگاه علوم ومعارف قرآن
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی