نقدو بررسی رویکردهای مستشرقین پیرامون سور مکی ومدنی
52 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی