نقد وبررسی رویکردهای مستشرقین پیرامون روایت سبعه احرف
47 بازدید
محل نشر: قرآن وخاورشناسان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی